BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Được đăng: 13-05-2024 11:02   Chuyên mục: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Vui lòng xem file đính kèm

-BBT-

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3816931 * Fax: * Email: seatecco-danang@seatecco.com