THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

Thông báo Kế hoạch đăng ký mua cổ phần năm 2022

Được đăng: 11-05-2022 16:40   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

       “V/v Kế hoạch đăng ký mua cổ phần năm 2022”

 

Kính  gởi :   QUÝ CỔ ĐÔNG  -  CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

            Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được tổ chức ngày 15 tháng 04 năm 2022, Hội Đồng Quản Trị công ty cổ phần SEATECCO đã tiến hành triển khai việc đăng ký mua cổ phần theo “Kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 02 năm 2022” đến toàn thể quý Cổ đông công ty. Để việc đăng ký mua cổ phần của các Cổ đông được thuận tiện và chính xác, Hội đồng quản trị gởi đến toàn bộ Cổ đông công ty “Phiếu đăng ký mua cổ phần” theo mẫu thống nhất kèm thông báo này.

           Quý Cổ đông cần điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trên “Phiếu đăng ký mua Cổ phần” và gởi về thường trực Hội Đồng Quản trị công ty trước ngày 31 tháng 05 năm 2022. Sau khi tổng hợp số lượng cổ phần đăng ký mua thực tế của Cổ Đông, Hội Đồng Quản trị Công ty sẽ thông báo thời gian nộp tiền mua cổ phần đến từng Cổ đông theo đúng qui định.

            Theo qui định : Cổ đông công ty có quyền chuyển nhượng quyền được mua cổ phần của mình cho những người khác nhưng người chuyển nhượng quyền mua cổ phần và người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải đến công ty để làm các thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đăng ký quyền được mua cổ phần theo đúng qui định của Công ty đã  ban hành.

            Vậy, Hội đồng Quản trị công ty SEATECCO thông báo đến toàn thể quý Cổ đông công ty được biết Kế hoạch triển khai việc đăng ký mua cổ phần theo đề án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2 năm 2022 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2022 và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cổ Đông.

Trân trọng !

TM  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

            CHỦ TỊCH

               (đã ký)

          LÊ VĂN CHÍNH

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Được đăng: 25-03-2022 09:24   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần SEATECCO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau : 

    - Thời gian  :  08 giờ 00 ngày 15/04/2022

    - Địa điểm   :  Hội trường Công ty cổ phần SEATECCO – số 174 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng.

    - Tài liệu phục vụ Đại hội     

         + Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022  (File đính kèm).

         + Nội dung chương trình Đại hội  (File đính kèm);

         + Danh sách cổ đông mời tham dự Đại hội  (File đính kèm);

         + Quy chế tổ chức Đại hội  (File đính kèm);

         + Báo cáo của HĐQT (File đính kèm);

         + Báo cáo của Ban Giám đốc  (File đính kèm);

         + Báo cáo của Ban Kiểm soát  (File đính kèm);

         + Tờ trình hoàn nhập các Quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu và phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022  (File đính kèm);

         + Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty giai đoạn 2 năm 2022  (File đính kèm);

         + Dự thảo sửa đổi, bổ sung "Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty" theo luật Doanh nghiệp 2020  (File đính kèm);

         + Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022  (File đính kèm).         

Cổ đông vui lòng xem nội dung tài liệu trong các file đính kèm. Trong trường hợp Cổ đông công ty muốn cung cấp các tài liệu nêu trên, vui lòng liên hệ Văn thư công ty để được cung cấp.

           Trân trọng !
 

      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO TẠM DỪNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 23-07-2021

Được đăng: 19-07-2021 14:08   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG BÁO TẠM DỪNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 23-07-2021

     Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty

     Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, để thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng liên quan đến việc tổ chức hội họp, Hội đồng quản trị công ty cổ phần SEATECCO quyết định dừng việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 23/07/2021.

     Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tổ chức tại thời điểm hợp lý và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định.

     Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý cổ đông Công ty.

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 23-07-2021

Được đăng: 06-07-2021 09:23   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

                               THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 23-07-2021

 

          Hội đồng quản trị công ty Cổ phần SEATECCO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường 23-07-2021 theo thời gian, địa điểm, nội dung cụ thể như sau : 

    - Thời gian  :  08 giờ 30 ngày 23/07/2021

    - Địa điểm   :  Hội trường Công ty cổ phần SEATECCO – số 174 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng.

    - Nội dung chính Đại hội: Xin ý kiến cổ đông để thông qua: "Kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 2 năm 2021"

    - Tài liệu phục vụ Đại hội     

         + Nội dung chương trình Đại hội  ( File đính kèm );

         + Quy chế tổ chức Đại hội  ( File đính kèm );

         + Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội ( File đính kèm );

         + Tờ trình "Kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2 năm 2021" ( File đính kèm )

         + Danh sách Cổ đông mời dự Đại hội ( File đính kèm );

         + Dự thảo Nghị quyết Đại hội ( File đính kèm );

         

Cổ đông vui lòng xem nội dung các tài liệu trong các file đính kèm. Trong trường hợp Cổ đông công ty muốn cung cấp các tài liệu nêu trên, vui lòng liên hệ Văn thư công ty để được cung cấp.

           Trân trọng !
 

      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com