THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Được đăng: 21-03-2023 16:23   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

    Hội đồng quản trị công ty cổ phần Seatecco kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 07/04/2023

- Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần Seatecco - 174 Trưng Nữ Vương, TP. Đà Nẵng.

- Tài liệu phục vụ Đại hội:

       + Nội dung chương trình Đại hội (file đính kèm)

       + Danh sách cổ đồng mời tham dự Đại hội (file đính kèm)

       + Quy chế tổ chức Đại hội (file đính kèm)

       + Báo cáo của BGĐ (file đính kèm)

       + Báo cáo của HĐQT (file đính kèm)

       + Báo cáo của BKS (file đính kèm)

       + Tờ trình phân phối lợi nhuận (file đính kèm)

       + Báo cáo tài chính năm 2022 (file đính kèm)

       + Dự thảo Nghị quyết Đại hội (file đính kèm)

      Hội đồng quản trị công ty cổ phần Seatecco thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kính mời toàn thể Quý cổ đông công ty tham dự Đại hội theo đúng các nội dung nêu trên.

HĐQT

 

Thông báo TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2022

Được đăng: 03-01-2023 15:55   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

(V/v Tạm ứng cổ tức năm 2022)

   Theo nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2023 của HĐQT công ty cổ phần Seatecco, Công ty cổ phần SEATECCO sẽ tiến hành chi tạm ứng cổ tức năm 2022 cho Cổ đông công ty. Vậy, Công ty thông báo cho Quý cổ đông được biết và liên hệ phòng Kế toán Tài vụ để nhận tạm ứng cổ tức theo quy định.

(Nghị quyết số 01 của HĐQT - file đính kèm )

HĐQT

Thông báo Kế hoạch đăng ký mua cổ phần năm 2022

Được đăng: 11-05-2022 16:40   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

       “V/v Kế hoạch đăng ký mua cổ phần năm 2022”

 

Kính  gởi :   QUÝ CỔ ĐÔNG  -  CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

            Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được tổ chức ngày 15 tháng 04 năm 2022, Hội Đồng Quản Trị công ty cổ phần SEATECCO đã tiến hành triển khai việc đăng ký mua cổ phần theo “Kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 02 năm 2022” đến toàn thể quý Cổ đông công ty. Để việc đăng ký mua cổ phần của các Cổ đông được thuận tiện và chính xác, Hội đồng quản trị gởi đến toàn bộ Cổ đông công ty “Phiếu đăng ký mua cổ phần” theo mẫu thống nhất kèm thông báo này.

           Quý Cổ đông cần điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trên “Phiếu đăng ký mua Cổ phần” và gởi về thường trực Hội Đồng Quản trị công ty trước ngày 31 tháng 05 năm 2022. Sau khi tổng hợp số lượng cổ phần đăng ký mua thực tế của Cổ Đông, Hội Đồng Quản trị Công ty sẽ thông báo thời gian nộp tiền mua cổ phần đến từng Cổ đông theo đúng qui định.

            Theo qui định : Cổ đông công ty có quyền chuyển nhượng quyền được mua cổ phần của mình cho những người khác nhưng người chuyển nhượng quyền mua cổ phần và người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải đến công ty để làm các thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đăng ký quyền được mua cổ phần theo đúng qui định của Công ty đã  ban hành.

            Vậy, Hội đồng Quản trị công ty SEATECCO thông báo đến toàn thể quý Cổ đông công ty được biết Kế hoạch triển khai việc đăng ký mua cổ phần theo đề án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2 năm 2022 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2022 và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cổ Đông.

Trân trọng !

TM  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

            CHỦ TỊCH

               (đã ký)

          LÊ VĂN CHÍNH

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3816931 * Fax: * Email: seatecco-danang@seatecco.com